top of page
L1041562.jpg

 

自一九九五年於西湖孤山文瀾閣創立大震國學始,武林書畫院在艱難之中傳承中國文化藝術之薪火,以「大震」為起點,光大於「武林」。「震」語出《周易‧説卦傳》,《易》云:「萬物出乎震,震,東方也。」《詩》云:「昔在中葉,有震且業。」「大震」,東土文化之大興也。武林書畫院現按研究方向,分設金石書畫、國學雅樂與營造設計三組門類及各下屬研究所,於武林山水間遙映南唐廬山國學之舊事,揚舉大震文風,重振中華文化。

學術研究:

bottom of page