top of page

武林書畫院,於南宋故都西子湖畔,坐擁文脈,熏沐清淳,匯集中國文化之專志傳燈者,服勤致力,以延續薪火,喚回古風,祈祝文明之新生。

bottom of page